Coaches

Dmitrii Donskov Dmitrii Donskov Head Coach Date of birth: 10/17/1968
Denis Sevastjanov Denis Sevastjanov Coach Date of birth: 08/04/1976
Olga Korosteleva Olga Korosteleva Coach Date of birth: 08/24/1954
Alexandr Lisichkin Alexandr Lisichkin Coach Date of birth: 09/25/1982
Ruslan Latypov Ruslan Latypov Doctor Date of birth: 07/19/1984
Igor V’yukhin Igor V’yukhin Physiotherapist Date of birth: 04/06/1972